مواد اولیه فیلترهای هوای ورودی

مواد اولیه فیلترهای هوای ورودی

مواد اولیه فیلترهای هوای ورودی

مواد اولیه فیلترهای هوای ورودی

مواد اولیه و کاربرد آنها در دسته بندی فیلترها از سال 1981

 

Smallest particle retained (pm) Subdivisions Main media type
100 Flat, wedge-wire screen Solid fabrication
10 Wire-wound tubes
10 Edge-type
5 Stacked discs
20 Perforated Melt sheet
1 Sintered wovwn wire
5 Unbonded mesh
1 Ceramics and stoneware Rigid porous media
1 Sintered metal powder or fibre
1 Carbon
 1> Sintered plastic powder or fibre
5 Yarn wound Cartridge
1 Bonded granule or fibre
 1> Platead sheet
10 Perforated Plastic sheet
5 Sintered woven filament
10 Wovwn mono / multifilament
(Membrane)
 0.1> Ceramic Membrane
 0.1> Metalic
 0.1> Polymeric
5 Staple fibre yarn
(polymeric filament)
Woven media
10 Dry-laid (felts) Non-woven media
2 Wet-laid (papers)
0.5 Wet-laid (sheet)
0.1 Special polymeric
(spun bonds, etc)
1 Fibres Loose media
 0.1> Ceramics and stoneware

 
به هر صورت با استفاده از مواد مختلف و ترکیب آنها با یکدیگر، با توجه به نوع استفاده از آنها و اینکه برای چه منظوری مورد استفاده قرار گیرد، انواع مختلف فیلتر ساخته شده است و غشاء یا مدیا مورد استفاده در فیلتر باید شرایط زیر را داشته باشد:
  • افت فشار اولیه بسیار پایین
  • طول عمر بالا و مقاومت مناسب در فشارهای بالا
  • سطح فیلتراسیون مناسب
  • ظرفیت غبارگیری بالا