انتخاب یک فیلتر مناسب

انتخاب یک فیلتر مناسب

انتخاب یک فیلتر مناسب

انتخاب یک فیلتر مناسب
 
دو عامل که در انتخاب نوع فیلتر و کارکرد آن مؤثر می‌باشد عبارت است از :
 

  1.  اندازه حفرات فیلتر
    ذرات با اندازه بزرگ‌تر از حفرات فیلتر، در پشت آن باقی می‌مانند و عبور نمی‌کنند. برای جداسازی ذرات با اندازه مشــخص باید از فیلترهای مناسب استفاده کـرد. به طور کلی فیلترها از نظر درجه بندی روزنه‌های عبور به مطلق و اسمی تقسیم بندی می‌شوند.
 
  • مطلق (Absolute) : در صورت استفاده از فیلترهایی با درجه بندی میکروبی مطلق (Absolute) ذرات زیر درجه بندی ذکر شده بر روی فیلتر و اوراق کمپانی از آن عبور و ذرات بزرگتر تا حدود 99.999% در پشت فیلتر متوقف می‌گردند.
 
  • اسمی (Nominal) : فیلترهایی با ظرفیت اسمی (Nominal) می‌توانند به مرور زمان در صورت عدم رسیدن به زمان تعویض در مقطعی از جداسازی بصورت مطلق عمل کنند اما بطور متوسط و نرمال بصورت اسمی عمل کرده و شرایط مطلق را ندارند، لذا جهت استفاده در سیستم‌های پیش فیلتراسیون توصیه می‌گردند.
 
      2. اختلاف فشار
          ذراتی که در پشت فیلتر باقی می‌مانند به مرور زمان و با استفاده مداوم از فیلتـر بیشتر گردیده و باعث مسدود شدن روزنه‌های فیلتر و نهایتاً اختلاف فشار می‌گردند. اختلاف فشـار عامل مهم در تعویض و یا پاکسازی فیلتر می‌باشد.              استفاده از فیلتر مناسب بر اساس میزان ذره، از هزینه های توقف سیستم و تعویض مکرر فیلترها و احتمال آلودگی در مسیر تولید ممانعت بعمل می‌آورد.